"Old Time Christmas"

Thomas Pope
Estancia, NM
Age: 6