"Old Time Christmas"

Rebekah Harmon
Otis, KS
Age: 5