"2012 Calendar Contest Entry"

Whitney Crabtree
Stratford , TX
"Frosty Morning Fog"